دوره آموزشی نرم افزار Rapid Miner

دوره Rapid Miner

نام شما

ایمیل شما

شماره تماس

دانشگاه
 یزد سایر دانشگاه ها

مقطع تحصیلی
 کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا

ترم تحصیلی

*برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

*تمام فیلد ها الزامی می باشد.